İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinde Bulunan Nadir Eserlerin ve Arşiv Materyalinin Kullanımı Hakkında Kurallar

1. İstanbul Şehir üniversitesi kendi eğitim, öğretim ve araştırma alanları ile ilgili nadir kitap, belge, resim vb. basılı ve yazılı materyali, bu materyali elinde bulunduran kişi, kurum ve kuruluşlardan satın alma ve bağış yoluyla temin eder.

2. Temin edilen materyal, kayıt ve tasnif işlemi yapılmadan hizmete sunulmaz.

3. Kayıt ve tasnifi yapılan materyalin öncelikli kullanma ve yayın yapma hakkı İstanbul Şehir Üniversitesi mensuplarına aittir. İstanbul Şehir Üniversitesi mensupları bu konudaki taleplerini ekli talep formu ile İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesine iletirler.

4. İstanbul Şehir Üniversitesi mensubu olmayan araştırmacıların nadir eserleri ve arşiv materyalini kullanabilmeleri için Üniversiteye yazılı olarak başvurmaları ve kullanmak istedikleri materyali hangi amaçla kullanacakları hakkında ayrıntılı bilgi vermeleri gerekir. (Ek : 1 Talep formu)

5. İstanbul Şehir Üniversitesi istenen materyalin tamamını ya da bir kısmını ilgiliye verebileceği gibi talebi karşılamama, karşılanması uygun görülen materyal için ise ücret talep etme hakkına sahiptir. 

6. 2012 yılında nadir eserler ve arşiv materyalini kullanarak yapılacak yayınlarda, yayında bir kopyası yer alacak materyal için;

a. İstanbul Şehir Üniversitesi mensuplarından ücret alınmaz.

b. Diğer araştırmacılardan;

                                   i.   Nadir eserlerde sayfa başına 5 TL,

                                   ii.  Arşiv materyalinde belge başına 15 TL,

                                   iii. Resim ve fotoğraf başına 20 TL alınır. 

7. Araştırmaların diğer amaçlarla kullanımları için sayfa, belge, fotoğraf başına 50 kuruş ile CD/DVD ücreti alınır. Kargo ücreti alıcı tarafından karşılanır. 

8. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinden alınan materyal kullanılarak bir yayın yapılmışsa yayında kullanılan materyalin bulunduğu bölümlerde © İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, [Koleksiyon adı]   ibaresine yer verilir ve yayınlanan eserden 2 kopya İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesine ücretsiz olarak gönderilir, 

9. Nadir eserlerin ve arşiv materyalinin orijinal nüshaları kullanıcıya verilmez, fotokopi  çekilmez sadece dijital kopyaları hizmete sunulur. 

10. Dijitalleştirme çalışmalarında kullanıcı isteklerine öncelik verilir.

11 Bir nadir eserin tamamının ya da bir koleksiyondaki belgelerin hepsinin talep edilmesi durumunda bu istek İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesince değerlendirilir ve araştırmacıdan talebini daraltması istenebilir. 

12. İstanbul Şehir Üniversitesi, telif hakları kendisine ait olan yayınlar ile kütüphanesinde bulunan ve telif hakları sorunu olmayan materyalden uygun gördüklerini açık erişim yoluyla bilim dünyasının kullanımına açar. 

13. İlgili hesap numarası;

          Hesap Adı:   İstanbul Şehir Üniversitesi

          Banka Adı:   Halkbank

          Şube Kodu:  1688 (İstanbul Şehir Üniversitesi Uydu Şubesi)

          Hesap No:    10100001

          IBAN:             TR77 0001 2001 6880 0010 1000 01